Resirkulering mer klimavennlig enn ombruk

En fersk livsløpsanalyse viser at Infinitums resirkuleringssystem er mer klima- og miljøvennlig enn det et tilsvarende ombrukssystem vil være.
Bilde til Resirkulering mer klimavennlig enn ombruk
Infinitum-sekk med komprimerte flasker og bokser, og stabler med gamle ombruksflasker. Foto: Infinitum.

NORSUS, det norske instituttet som er eksperter på livsløpsanalyser, la fredag 8. desember frem sin rapport «Life cycle assessment of the current recycling system and an alternative reuse system for bottles in Norway». Livsløpsanalysen sammenligner Infinitums nåværende resirkuleringssystem med et alternativt ombrukssystem. Dagens løsning med plastflasker og aluminiumsbokser, som etter bruk blir resirkulert til råstoff for nye flasker og bokser, sammenlignes i analysen med et system med ombruksflasker i plast og glass. 

Riktige forutsetninger til grunn
Analysen er banebrytende på flere områder. Et viktig bidrag er beregningene Norsk Regnesentral har gjort. Norsk Regnesentral har utviklet en modell som presist og realistisk simulerer ombrukssystemet. Modellen tar hensyn til sesongvariasjoner i behovet for flasker, pantegrad, slitasje, sirkulasjonstid, skader og forurensning som flaskene utsettes for, og flaskenes levetid før de erstattes ved modellskifte.

Basert på dette får vi realistiske tripp-tall, dvs. gjennomsnittlig antall turer hver flaske kan ta i ombrukssystemet. For resirkuleringssystemet er alle faktorer kjent – dette er jo et system som er i drift i dag. Men for ombrukssystemet, som ble stengt ned i 2014, er det spesielt viktig å legge de riktige forutsetningene til grunn. Først da blir sammenligningen riktig.

Transportbehov avgjørende
I analysen bruker begge løsningene pantesystemet som i dag. Den avgjørende forskjellen mellom de to alternativene er areal- og transportbehovet. I dagens system blir flasker og bokser komprimert i automaten, og etter sortering i Infinitums anlegg blir de ytterligere komprimert før de fraktes til resirkulering og blir til nytt råstoff; som igjen blir til nye flasker og bokser. I ombrukssystemet derimot, må tomme flasker plasseres i kasser eller på brett og fraktes til sorteringsanlegg før de fraktes videre til tapperiene. Frakt av tomme flasker er i stor grad frakt av luft. Dette, sammen med at vi i Norge har store avstander, medfører at miljøkonsekvensene av transporten blir store i ombrukssystemet.

Resirkulering gir lavere utslipp

NORSUS sin livsløpsanalyse konkluderer med at dagens resirkuleringssystem har vesentlig lavere klimagassutslipp enn ombrukssystemet. Målt i CO2-ekvivalenter, har resirkuleringssystemet nær halvparten av utslippene til ombrukssystemet. NORSUS har vist dette med ulike LCA-metoder, og uavhengig av metode gir resirkuleringssystemet betydelig lavere utslipp.

Livsløpsanalysen beregner også energibehovet for de to alternativene. Også her kommer resirkuleringssystemet klart best ut; uavhengig av LCA-metode.

Den komplette rapporten for livsløpsanalysen kan lastes ned her.

Les også