Bygger resirkuleringsanlegg for alle Norges flasker

Hvert år sender vi 18 000 tonn plastflasker ut av landet for resirkulering. Nå investerer Infinitum og Veolia 200 millioner kroner i et resirkuleringsanlegg, slik at flaskene ikke trenger å ta turen til Sverige eller Tyskland for å få nytt liv. – Dette er et viktig skritt for å virkeliggjøre en sirkulær økonomi for plast, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum.
Bilde til Bygger resirkuleringsanlegg for alle Norges flasker

Infinitum driver panteordningen i Norge. På Heia i Fet kommune sorterer og bearbeider selskapet årlig over én milliard plastflasker og bokser som kommer inn gjennom panteordningen. Nå ønsker Infinitum at det også skal produseres resirkulert PET-plastråstoff her.

– Et slikt resirkuleringsanlegg vil skape opp mot 30 arbeidsplasser og bidra til å utvikle kompetanse og et fagmiljø innen plastresirkulering i Norge, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum.

Mangler ett ledd i Norge
Emballasje fra flasker kan gå i en sirkulær sløyfe, fra de pantes til PET-materialet brukes i nye flasker. I dag må plasten til gjenvinningsanlegg i Sverige, Tyskland eller Nederland for å gå gjennom leddet der PET-materialet fra brukte flasker gjøres om til nytt råstoff.

Fordi olje er så billig, velger drikkevareprodusentene heller å bruke ny plast i produksjon av flasker. Plastflaskene som er samlet inn i Norge ender derfor ofte som enklere produkter som kastes og brennes etter én gangs bruk, i stedet for å bli til nye flasker.

– Dersom 80 prosent av råstoffet i nye flasker er resirkulert materiale, vil materialet i flaskene i snitt bli brukt fem ganger i den lukkede sløyfen. Dette vil i så fall gi en årlig reduksjon i klimagassutslipp på 77 500 tonn, sier Maldum.

Sirkulær økonomi
Plastflasker vil dermed inngå i en sirkulær økonomi. Mens en lineær økonomisk modell baseres på at man produserer, bruker og kaster, er en sirkulær økonomi basert på bruk og materialgjenvinning i en sirkel hvor minst mulig ressurser går tapt. Dette har både økonomiske og miljømessige fordeler.

– EU ligger i front på dette området i dag fordi de ser mulighetene for økt konkurransekraft. EU har satt høye krav til plastgjenvinning av flasker, og legger til rette for et marked for resirkulert PET. Lykkes Europa med dette, vil etterspørselen etter resirkulert plastråstoff bli stor, sier Maldum.

Infinitum har med støtte fra sine eiere foreslått en endring av dagens avgiftssystem, for å legge til rette for omleggingen til sirkulær økonomi for plast i Norge.

­– Drikkevareemballasje er allerede er tungt avgiftsbelagt, men ikke alle avgiftene har miljøeffekt. Flate avgifter opprettholder status quo og en gammeldags bruk og kast-holdning. Vi ønsker oss heller en avgift som belønner dem som velger å bruke gjenvunnet plastmateriale i stedet for helt ny plast som både krever mer ny olje og gir større utslipp enn gjenvinning, sier Maldum.

Besparelser i alle ledd
Infinitum skal eie det nye bygget, men har inngått en leieavtale med Veolia om drift.

– Det nye anlegget vil gi besparelser knyttet til transport og drift, til gode for alle som er en del av dette kretsløpet, sier Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Infinitum.

Transportkostnadene reduseres når leddene i verdikjeden ligger i nærheten av hverandre på Heia, og lavere kostnad for Infinitum, vil igjen gi lavere vederlag for medlemmene.

– Reduserte kostnader ett sted i kjeden legger til rette for bedre priser både til og fra gjenvinner. Når vi vet at en av utfordringene for økt bruk av resirkulert råstoff er priskonkurranse fra ny plast, er dette anlegget viktig for å skape en lukket sløyfe flaske-til-flaske. Anlegget vil sikre stabil, lokal tilgang av råstoff til konkurransedyktig pris, sier Nerland.

Volumet og markedet er stort nok til at slik resirkulering kan etableres i Norge, og byggingen vil starte våren 2019 og i løpet av andre halvår i 2020 skal produksjonen av resirkulert PET starte på Heia.

Les også